Проект 10: Развитие на системата от публични пространства в гр.София

местност “Три кладенци”, УАСГ, .


за проекта


Проектът на тема „Развитие на системата от публични пространства в гр.София – местност “Три кладенци” има за цел  да представи идея за архитектурно обемно-пространствено решение на специфична територия от широкия център на гр.София.

Избраната територия се характеризира с разединена зелена система, пешеходни потоци организирани предимно около главни градски артерии. Паркирането заема обширна част от публичните пространства. Вътрешнокварталните пространства не се използват и не допринасят за по-добра приемственост от случайните миновачи.

Кварталът има голям потенциал, история и култура – останали скрити от погледа на хората. Голяма част от сградите са обявени за недвижима културна ценност. Сгради, които не се поддържат и се рушат.

Основните цели на проекта са:

  • Опазване, експониране и социализиране на културното наследство
  • Развитие на зелена ситема с нови зелени вътрешноквартални пространства, както и обвързване с културното наследство
  • Създаване на многофункционални пешеходни пространства

В основата на проекта стоят три акцента :

  • Терените около тютюневия склад
  • Терените при бившата пивоварна фабрика „Македония“
  • Терена на днешния магазин Била

Намесата в територията е свързана с даване на нов живот на пространство, което в настоящия момент е лишено от адекватен такъв, базирайки се на историческите дадености и развивайки идеята, около обвързването на компонентите на градския организъм. Направен е опит да се създават елементи от градската среда с препратка към зараждането на отношенията човек – територия – град например – „Три фонтана – Три кладенци“.

Предложеното застрояване е съобразено с устройствените характеристики на територията – конкретно предназначение, устройствено зониране, възможности за урегулиране и измемения, устройствени показатели. Обособява се обществено пространство с интегрирани функции, обусловено от транспортна достъпност, множество дейности, обвързаност с идеалния център.

Основният фокус е върху площадното пространство с център двете сгради обекти на КИН, макар че тяхната същност е извън контекста да бъдат център. В момента върху терена срещу къщата-музей на Георги Димитров има разположен хранителен магазин. По мое мнение една толкова ключова позиция трябва да се освои по различен начин.

На база историята, проектирам сгради с обществена функция, които обособяват площадни пространства. Три от сградите са с функцията на музеен комплекс, който от своя страна кореспондира с музеите на отресщната страна на ул. „Опълченска“. Четвъртата сграда е офис сграда с търговска час на първо и подземно ниво.

Сградите са разчленени така, че освен образуваните площадни пространства, получаваме една осова насоченос, обвързваща градинката „Св. Никола“ с новопроектираната пешеходна зона при тютюневия склад.

Автор


Катерина Папанчева

Университет: УАСГ, София