Проект 14: Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактната зона

., УАСГ, Лесотехнически университет, София


за проекта


С проектното предложение се цели създаване на устойчива, функционално пригодна, естетически издържана и тематична градска среда в пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактната зона.


Пространството на разработваната зона попада в силно повлияна от контекста на околните сгради среда. Емблематични за Стара Загора и различни по своята функция и визия сдания - ПГСАГ „Лубор Байер“ , НОИ (бивш Партиен дом), ОББ, Исторически музей обгръщат зоната. В такава богата архитектурна среда намесата трябва да бъде внимателно подбрана, тъй като има опасност от създаване на стилов хаос.
Предложеното решение се придържа към добрите за западноевропейската практика примери с ортогоналност, модулност и ахроматичност. Образът се изгражда на базата на динамични във вертикално и хоризонтално направление елементи, растителни видове и скулптури.
С площ около 1000 кв.м , се използва предимно с цел транзитно пешеходно преминаване и посещение на изброените институции от служители и граждани.
Зоната е изпълнена с немалко проблеми, които водят до сегашния й статут. Липсата на съдържание, функция, контекстуално отношение към околните сгради и пространства, апатичност, сивота. Обществото предпочитат използването на по-дълги алтернативни маршрути, избягвайки преминаването през разработваната площ.
При разработване на преоета сме се съобразили с редица изисквания поставени ни от възложителя. Функционалното, площното и обемно-пространственото решение търси обобщаване, симбиоза между зоните с различен характер – временни изложби, сцена за творчески изяви на открито, външна част на кафене, експониране на характерни цитати, пластични художествени елементи, обемно-пространствено решение на растителността. Елементите на градскто и художественото обзавеждането съчетават по няколко функции, осигурявайки типологична и смислова многопластност.
- Зоната за временни изложби е снабдена с метални сглобяеми стойки,осигуряващи необхимата площ за експозиции.
- Сцената за творчески изяви на открито е централно разположена и видима от всички места за сядане, позволявайки неформални срещи с творци и изпълнители.
- Външна част на кафене - кашпи с метална перфорирана скара и бетонови блокове с ниши за книги изпълняват ролята на маси обслужващи кафенето към музей „Литературна Стара Загора“. Местата за сядане са два вида – бетонни блокове и блоково с формата на куп книги, които също действат като художествени елементи. Използваните за нуждите на кафенето „маси“ и места за сядане могат да варират от 3-4 до 20 в зависимост от сезона, събитията и дневната натовареност на обекта. Естестената висока растителност в кашпите играе засенчваща роля. Използвайки така обобщените модули и естествена растителност предотвратяваме хаотичната поява на преносима екстериорна мебел в площите за преминаване на посетители и граждани.
- Експонирането на характерни цитати не се случва в специално отделени зони, а е навсякъде около и в средата. Вградени в елементите от градкста среда те въздействат постоянно и не остават скрити и подминавани.
- Художествените елементи - скулптури на старозагорски поети - също „пръснати“ в целия обхват на зоната са част от обзавеждането, близо до и сред хората.

Автор


Мартин Паскалев, Златина Христова

Университет: УАСГ, Лесотехнически университет

Месторабота: „Структура Студио“ ЕООД, „Зи Дизайн“ ЕООД