Проект 25: Площад "Света Неделя"

Площад за хората, УАСГ, София


за проекта


Проектът има за цел разработването на концептуално архитектурно-градоустройствено решение за площад „Света Неделя”, което да се основава на интегриран подход към всички ценностни харектеристики на средата, така че да се съхрани нейната културна и пространствена идентичност. Предлагат се идеи за опазване и експониране на недвижимите културни ценности, разположени под и на съвременното ниво на площада, съобразявайки се с днешния живот на града и възможностите за комуникационна и функционална реорганизация на пространството, превръщайки го в площад за хората.

За решаването на толкова ключово пространство в София е необходимо изграждането на цялостна градоустройствена визия за централната част, която да бъде добре планирана и структурирана. Тя трябва да подобри средата не само от чисто функционален аспект, но и да открои и експонира нейните културни ценности. За целта проектът разглежда две стратегии: на комуникациите и на Сердика.

1. Целта на първата е превръщане на София в благоприятен град за хората, като приоритет е подобряване и развитие на пешеходните публични пространства и намаляване на автомобилите в центъра.

Един от основните подходи в разработената стратегията е регулацията на трафика. Това ще стане главно чрез изместване на транзитния поток от центъра чрез изграждане на повече околовръстни пътища. Останалите основни подходи са разширяване и развиване на градския транспорт и велотранспорт. Осъществявайки тези промени, градът спокойно ще може да развие пешеходните си зони, без допълнително натоварване на трафика.

На база на разработената стратегия проектът предлага пространството около църквата “Света Неделя” да бъде изцяло пешеходно както и околните улици, като някои от тях ще бъдат споделени (пешеходци и автомобили), за да могат да обслужват главните обществени сгради със задължителен автомобилен достъп - ц. “Света Неделя”, хотел Рила и хотел Балкан.

В проектното предложение трамвайното движение се запазва на площада, тъй като е станало неизменна част от неговата история и идентичност.

2. Втората стратегия е за Сердика, чиято цел е обвързване на отделните археологически обекти и възприемането им като част от една единна градска структура.

Днес Сердика присъства в градската среда с множество експонирани обекти на различни места. Но те работят поотделно, без четима връзка помежду си, главно поради липса на информация. Идеята е да се изгради ясна визия за начина на експониране и интегриране на отделните обекти, така че хората да могат да усетят пространството на някогашния античен град.

Основните подходи са ясно очертаване на границите на античния град, ясно маркиране на античните улици, поставяне на макет на Сердика и предоставянето на интегрирана информационна система.

Подробната разработка на пл. “Света Неделя” включва архитектурно-градоустройствено решение на площада, конструктивно и инсталационно решение за консервация и социализация на археологическите обекти под площада, организация на места за сядане, фасадно преустройство на хотел Балкан и инсталационно решение на пространството за временни публични събития.

Основната концепция за площада е създаване на комфортна публична пешеходна среда, освободена от улици и други препятствия. Целта е да бъде възприет като единно пространство, което освен да привлича хора, но и да ги задържа. Но всичко това трудно би се осъществило без градивно устройствено мислене и решаване на градските пространства, съобразявайки се с добре планирани градоустройствени визии.

Автор


Стойчо Стоев

Университет: УАСГ, София