Проект 26: ОБНОВЛЕНИЕ НА БИВШИ ПРИСТАНИЩНИ ЗОНИ, ГРАД ХЕЛСИНГБОР, ШВЕЦИЯ

., УАСГ, София


за проекта


Проектът е разработен като дипломна работа. Заданието е изготвено на база съществуваща конкурсна задача от 2008година. Изборът на задача в Швеция не е случаен, това е страна с традиции в градоустройството и в прилагането на принципите на енергийната ефективност в него.
Зоната на разработка се простира на атрактивно място в пряка връзка както с градския център, така и с морето. Проблемите на територията са разнообразни – фукционални, социално-икономически, комуникационни, но потенциалните са неуспорими. Освен отличното местоположение в зоната има и историческо и културно наследство, а същевременно градската управа предоставя възможността за по-мащабни промени, съобразени със сувремените устойчиви изисквания за планиране.
При планирането на територията бяха съобразени основни компоненти за постигане на ефективно решение, което да е в крак както със сървеменните тенденции, така и със заданието, което до голяма степен се стреми именно към тези тенденции. Една от основните цели е повишаване комфорта на обитание, както за жители така и за посетители, комбинирано с намаляване на разходите – постигане на енергийна ефективност. Използваните похвати включват: модерни и икономични конструкции; ниско и средноетажно застрояване, а по-високите сгради са решени със стъпаловидно намаляващи етажи; главната улица е ориентирана по посока на основните ветрове за проветрение, а вътрешнокварталните улички са перпендикулярни; каналът протичащ през територията освен за атракция и композиционна връзка служи и за отвеждане на дъждовните води; зелени покриви, богато озеленяване, както и висока дървестна растителност от подветрената страна на територията допринасят за подобряване на микроклимата и намаляване разходите. Друг търсен момент е подобряване условията за пешеходни и вело- движение за сметка на автомобилното, за да бъдат подтикнати хората към това, улеснени връзки между отделните компоненти на градската среда, ограничен автомобилен достъп до вътрешно кварталните улици. Следвайки изводите от добрите практики, зоната комбинира най-различни функции за най-различни ползватели в тясна връзка и с удобни комуникации помежду им, както и открити общи пространства за срещи и рекреация, които обединяват цялостната схема.

Автор


Христина Чобанова

Университет: УАСГ, София