Проект 53: БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

КЪМ ЛЕЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, УАСГ, София


за проекта


МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I‑483, КВ.56, МЕСТНОСТ СЕЛО НЕГОВАН, ПО ПЛАНА НА ГРАД СОФИЯ, УЛИЦА „БОРИС НАЙДЕНОВ“ No20, СЕЛО НЕГОВАН

Детската церебрална парализа се определя като най-разпространената причина за увреждане при децата. Официалните статистики показват, че към днешна дата, засегнати от ДЦП новородени са между 3÷13/1000 в световен мащаб. Лечебните заведения, извършващи лечение и рехабилитация на ДЦП са две основни групи – такива с договор към НЗОК по КП и болници и частни клиники, които работят с деца само срещу заплащане. При всички положения обаче родителя заплаща такса за своя престой, в много случаи на родителите се налага да ползват хотели или частни квартири - поради липса на капацитет или необходими условия на здравното заведение.

Комплексът е от “затворен тип”. Основни функционални и формообразуващи фактори от средата са паркът и главната улица от югоизток и реката от югозапад. Композиционно паркът е свързан с имота чрез прокарването на главна пешеходна ос, на която в последствие се “навързват” всички сгради от комплекса – болницата, хотел две звезди ** и спортно-рехабилитационния център, предмет на настоящия проект. Оста е допълнително подчертана чрез създаване на ритъм от функционалните звена на хотела и ресторантът към комплекса, както и покриването и с козирка. Прокарана е обслужваща улица от северизток.

Болницата е решена като първо функционално звено в комплекса поради естеството на терапиите, които се извършват в него и честотата им. Главният подход към сградата е от главната паркова алея от югоизток, второстепенният - от североизток по обслужващите улица и алеи.

Функционалното съдържание на сградата включва фоайе, стационарен, терапевтичен, приемно-изследователски, административни блокове, обслужващи помещения. Поради естеството на основните функционални звена, е търсено разполагането им перпендикулярно на главната ос на комплекса. Организирани са 5 призматични обема с максимално съкратени комуникационни пътища и групиране на основните функционални звена.

Основна задача, която комплекса цели да реши е осъзнаването на децата, че те са пълноправни членове на обществото и следва да развиват силните си страни. В световната практика, хората с церебрална парализа са се реализирали като артисти – художници, актьори, кинорежисьори. С цел да подпомогне себеосъзнаването им в техния професионален път, в комплекса са прокарани следните принципи: максимално абстрактни форми, третирани с графични фасади тип „кожа“ (skin), ниско до средноетажно застрояване, силно използване на дифузна светлина и естествени материали – дърво, камък, стъкло, богато озеленяване на иначе пустия имот.

Търсено е динамизиране на обемите чрез подвижни покрития, подпомагащи и енергоефективността на сградата.

Автор


Борис Красимиров Йорданов

Университет: УАСГ, София