Проект 54: СПОРТНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

КЪМ ЛЕЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЗА ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, УАСГ, София


за проекта


МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I‑483, КВ.56, МЕСТНОСТ СЕЛО НЕГОВАН, ПО ПЛАНА НА ГРАД СОФИЯ, УЛИЦА „БОРИС НАЙДЕНОВ“ No20, СЕЛО НЕГОВАН

Детската церебрална парализа се определя като най-разпространената причина за увреждане при децата. Официалните статистики показват, че към днешна дата, засегнати от ДЦП новородени са между 3÷13/1000 в световен мащаб. Лечебните заведения, извършващи лечение и рехабилитация на ДЦП са две основни групи – такива с договор към НЗОК по КП и болници и частни клиники, които работят с деца само срещу заплащане. При всички положения обаче родителя заплаща такса за своя престой, в много случаи на родителите се налага да ползват хотели или частни квартири - поради липса на капацитет или необходими условия на здравното заведение.

Комплексът е от “затворен тип”. Основни функционални и формообразуващи фактори от средата са паркът и главната улица от югоизток и реката от югозапад. Композиционно паркът е свързан с имота чрез прокарването на главна пешеходна ос, на която в последствие се “навързват” всички сгради от комплекса – болницата, хотел две звезди ** и спортно-рехабилитационния център, предмет на настоящия проект. Оста е допълнително подчертана чрез създаване на ритъм от функционалните звена на хотела и ресторантът към комплекса, както и покриването и с козирка. Прокарана е обслужваща улица от северизток.

Спортно-терапевтичния център е решен като последно(по отношение на оста) функционално звено в комплекса поради естеството на терапиите, които се извършват в него и честотата им. Главният подход към сградата е от главната паркова алея от югоизток, второстепенният - от север по обслужващите улица и алеи.

Функционалното съдържание на сградата включва фоайе, зала за лечебна физкултура и танци, басейн, покрит и открит манежи, конюшна, съблекални за деца, съблекални за терапевти, стая за почивка на персонала, тоалетни за външни посетители, охрана, технически помещения и складове. Поради естеството на основните функционални звена, е търсено равнопоставеното им организиране по отношение на главната ос на комплекса. Това е постигнато чрез създаване на централен обем.

Организирани са 4 призматични обема, като 2 по 2 са с еднаква пропорция. Басейна е наклонен по дългата си ос, покрития манеж е наклонен по късата си ос, а залата за танци е в права ориентация. Открития манеж бидейки „празен обем“ е търсен отново като изправена призма материализирана единствено от конструкция и леко покритие. За допълнително подчертаване на залните пространства и същевременно намаляване на обемите в композицията, общите пространства са потопени под зелен покрив.

Основна задача, която комплекса цели да реши е осъзнаването на децата, че те са пълноправни членове на обществото и следва да развиват силните си страни. В световната практика, хората с церебрална парализа са се реализирали като артисти – художници, актьори, кинорежисьори. С цел да подпомогне себеосъзнаването им в техния професионален път, в комплекса са прокарани следните принципи: максимално абстрактни форми, третирани с графични фасади тип „кожа“ (skin), ниско до средноетажно застрояване, силно използване на дифузна светлина и естествени материали – дърво, камък, стъкло, богато озеленяване на иначе пустия имот.

Търсен е баланс между динамичните наклонени обеми със статични покрития и статичните обеми с динамични покрития.

Автор


Борис Красимиров Йорданов

Университет: УАСГ, София