Проект 65: Учебен корпус на национална художествена академия, гр. София

., УАСГ, София


за проекта


Настоящата разработка представлява идеен, студентски, дипломен проект за проектиране на нов учебен корпус на Национална художествена академия, гр. София". Проектното задание e въз основа организаран от Столична община конкурс. Целта на конкурса е да се изработи проучване и проектиране за “Разширение на сградата на Националната художествена академия”, които да оптимизират и съвместят в балансиран и убедителен вид нейната обществена значимост, нейната функционална и пространствена обвързаност със съществуващата устройствена среда, като подобри качеството на образователната среда в сферата на висшето образование, повиши нейната привлекателност сред подрастващите и учащите и да се осигури равен достъп на групите в неравностойно положение до образователните услуги.

 1. Кратко описание на дейността

Предвижда се изграждането на учебен корпус на НХА . Планираните дейности предвиждат изграждането на 4 и 5 етажни сграда с: ателиета, зали, аули, библиотека, книгохранилище , помощни и обслужващи, комуникационни, санитарни и технически помещения. Техни основни функции са:

 • Провеждане на лекции, упражнения и изпити
 • Консултации на студенти, подготовка за лекции и упражнения;
 • Условия за работа на компютър и съвместна работа в работни групи в предвидените и оборудвани за това ателиета.
 • Конструктивната система да позволява гъвкавост и прегрупиране на помещенията, което да реагира на бъдещи промени в нуждите на образователния процес
 • Пространствата в сградата трябва да бъдат предназначени само за  за нуждите на учебното заведение
 • Постигане на максиманен  енергоефективен клас на новата сграда

 

 1. Проектно решение

 

Концепция  :

 • Освобождаване от съществуващите постройки без архитектурно-историческа стойност спрямо МКРБ
 • Застрояване по контура на терена и подчинено на осите на Ректората и силуета на Храм-паметник „Свети Александър Невски”
 • Запазване на Ректората
 • Запазване на старото мраморно стълбище - гордост на НХА
 • Заразване на двора
 • Запазване на съществуващото структуриране на пространствата в рамките на имота – Административен кът, Общестен кът, Учебен кът
 • Запазване на съществуващата висока растителност

Проектът, по своята същност, представлява три свободностоящи обема свързани по между си чрез подземни връзки и надземни пасарели. Трите обема са с прогресивно нарастваща  височина.

Новите самостоятелни обеми чрез своя растер, са подчинени на Ректората, на планово и фасадно ниво  целейки създаване на хармонична градска стеда.

Фасадно решение

Архитектурното решение на комплекса представлява модерен прочит на съществуващия Ректората на Академията. Архитектурното решение цели обвързване на всички обеми на територията на академията и превръщането им в единен архитектурен комплекс.

Обособеност в проекта е че по-голямата част от фасадното остъкление е решено да бъде изпълнено с окачена двойна фасада с вградени жалузи от фотоволтаични щори за генериране на топлоенегрия. Основна причина за   това е  от една страна се базира на все по-често набиращата полулярност практика в западна Европа паметниците на културата, да си осигурават висок клас на енергоефективност чрез намиране на алтернативни източници на енергия, благодарение на които сградата да стане енергийно независима .

Интериор

Особеност е изграждането и образуването на ниши за изчакване и почивка ,  дължащи се на шахматообразното разположение на залите-ателиета с двойна височина. Друг важен елемент е старото мраморно което укрепваме, запазваме, интегрираме и запазваме в новия Учебен корпус, превръщайки го в централен комуникационен център на сградата..

Всички вътрешни преградни стени на лекционните зали се обединяват посредством панели  на централна ротационна ос.

 

Автор


Людмила Евелогиева

Университет: УАСГ, София