Проект 97: Късноримска резиденция Скретиска

., Лесотехнически университет, София


за проекта


 „Скретиска“ е късноримска резиденция край гр. Костинброд, намираща се в местността Градище. Тя представляваединен архитектурен комплекс, чиито компоненти са групирани в четири крила около обширен перистилен двор с близка до трапец форма.

 При разкопките са открити и останки от ранновизантийско укрепено селище и най-близката до Сердика пътна станция „Кратискара“, разположена на главния (военен) път via dyagonalis още наричан via mylitaris, който свързвал Константинопол със Западна Европа.

 Към настоящия момент на територията на разкопките са разположени сградите и съоръженията на ОСЯК и ОСС – опитни станции към Селскостопанската академия на науките. Някои от съвременните сгради застъпват част от археологическите останки. Също така са нанесени щети и с изграждането на инфраструктурата на опитните станции, както и при прокарването на шосето за с. Пролеша.

 „Скретиска“ е най-значителният сред известните синхронни и сходни по предназначение комплекси от днешната българска територия. Той е един от най-големите резиденциални комплекси, известни от територията на римската империя изобщо.

 Към днешна дата разкопките не се експонират. Част от останките са покрити с почвен пласт, за да бъдат съхранени откритите мозайки.

 Проектът „Късноримска резиденция Скретиска“ има за цел облагородяване и експониране на резиденцията, както и превръщането на местността в туристическа дестинация.

 Идейното решение се състои в изграждане на градина, на територията на разкопките, съдържаща всички характерни за типа градина елементи като перистилно оформяне, богато зацветяване и множество малки архитектурни елементи – пейки, статуи, беседки, фонтани и фонтанки. Градината е проектирана в духа на функионалност и хармония типични за римските градини и съдържаща всички основни елементи – лабиринт, овощна градина, партер, амфитеатър и други.

 Предвижда се и реставриране на крепостните стени и обекта „Ротонда“.

 Представителната градина е терасирана като по този начин се постига разделянето на двора на малки градини, което е една от основните черти на римските градини.

 Изпълнението на проекта включва почистване на територията на обекта от съществуваща растителност, както и премахване на част от съществуващите съвременни сгради и съоръжения. Апазените съвременни сгради ще бъдат превърнати в експозиционни зали където да бъдат разположени макети, снимки, както и текстови и други исторически документи.

  Представителният двор т.е. този, който е обграден от крепостните стение с твърда бетонова настилка и вклю1ва следните градини – градина с беседка, градина с езеро, градина с ягоди, билки и подправки, градина с перголи, градина с мраморни пейки, както и партер. Партерът е от типа бродиран партер- Buxus и пясък.

 Обектът „Ротонда“ се намира на отстояние около 100 метра от основните разкопки. Територията между двата обекта е предвидена като продължение на градината извън крепостните стени, където отново се запазва характерният геометричен стил на проектиране. В тази част от градината са ситуирани овощната градина, градината с големия неподвижен цветник, както и лабиринта. След преминаване на лабиринта се достига до амфитеатър. Амфитеатъра е проектирана като мини амфитеатър, който има за цел да отбележи важността на този тип обекти в римската градина.

 Градината е проектирана да включва всички характерни елементи, придържайки се към духа на римската градина.

Автор


Аделина Първанова

Университет: Лесотехнически университет, София