Проект 116: НОВ ЖИВОТ ЗА СТАРИТЕ ФАБРИКИ НА ГАБРОВО

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИ ГРАДСКИ ЧАСТИ НА ГАБРОВО. РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА БИВШИТЕ ТЕКСТИЛНИ ФАБРИКИ \'УСПЕХ\' И \'ХР. Р. БОБЧЕВ И СИНОВЕ\' ЗА АКАДЕМИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕН ДИЗАЙН, УАСГ, София


за проекта


ОБЩА ИДЕЯ

Проектът е част от по-мащабна разработка, чиято цел е да се изследват възможностите за използване на изоставените промишлени сгради в малки населени места като катализатор за съживяване и устойчиво развитие.

Избраната от проектанта територия е част от централните градски части на гр. Габрово, а самите имоти, в които са проектирани сградите се намират в „широк център“, бивша централна индустриална зона на гр. Габрово. Както за много други промишлени зони намиращи се в териториалните структури на българските градове, тук също е характерно наличието на много неизползваеми фабрики.

Традиционният за Габрово занаят през Възраждането – тъкачество, както и характерните за габровци предприемачество и усет към иновациите, водят до превръщането на Габрово в текстилен промишлен център от регионално ниво познат в началото на XX в. като „Българския Манчестър“. Днес, като остатъци от миналата слава, на двата бряга на Янтра все още се издигат текстилните фабрики „Хр. Р. Бобчев и синове“ и „Успех“, последната обявена за паметник на недвижимото културно наследство.

Настоящият проект предлага изграждането на атрактивен многофункционален образователен, бизнес, научен и изследователски комплекс в централната южна част на град Габрово, посветен на текстила. Възвръщайки жизнеността на града, опазвайки негово културно наследство и подпомагайки неговото социално, икономическо и културно развитие, новият комплекс, съчетаващ в себе си традиции и иновации, би могъл да се превърне в символ на града и региона.

 

УСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

ВТОРИЧЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР

Съобразявайки се с реализиращия се към момента проект за изграждане на нови улици, които да подобрят транспортната структура на града, като същевременно намалят автомобилното присъствие в централните части и конкретно в разработваната зона, в настоящия проект е включено конкретно предложение за нови пешеходни маршрути, паркови и други многофункционални обществени пространства като продължение на съществуващите такива.

Решението включва също и намиране на нова функция за старите неизползваеми текстилни фабрики „Хр. Р. Бобчев и синове“ и „Успех“, която е избрана на базата на тяхната история и културно значение, а именно адаптацията им към Академия по текстилни технологии и моден дизайн.

КОНЦЕПЦИЯ

СИНЕРГИЯ

Висшето училище следва да включи в себе си различни функции, които да са взаимосвързани и взаимополезни, като например Научно-изследователски център с пряка връзка към текстилно производствено предприятие, което освен за учебни цели, би могло да се използва и като финансов източник за академията. Също Квалификационен център за обучение, както и зона с офиси за отдаване под наем на млади специалисти на преференциални цени (т.н. Бизнес инкубатор). Допълнително, като част от общественото пространство, се предлага обособяването на зала за уъркшопи и открита сцена за събития свързани с популяризирането на дейността на акдемията пред гражданите. Разработено е предложение за голям екран, инсталиран на северната фасада на фабрика „Успех“ с амфитеатрално пространство пред него като част от стратегиията за съживяване на града.

Бизнес сграда с гъвкаво офис-пространство и информационен център относно дейността на комплекса, допълва композицията от север, без да отнема вниманието от акцента на комплекса -  реставрираните текстилни фабрики „Хр. Р. Бобчев и синове“ и „Успех“.

ДИЗАЙН

ПОДЧЕРТАВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА

Новопроектираните обеми към двете фабрики деликатно допълват, без да имитират техния образ. Използван е ефектът на контраст, като нетрадиционните обеми и неправилните ъгли се противопоставят на строгата метричност и орнаментираност както в екстериор, така и в интериор. Използвани са всички възможности за включване на река Янтра в проекта, като една от тях е предложение за мост – топла връзка между двете фабрики, който предоставя непозната досега гледна точка към градския силует и реката.

 

                Настоящият проект, съобразявайки се с актуалните устройствени разработки, ИПГВР и други дизайн стратегии, прави опит за разработване на концепция за съживяване и устойчиво развитие на град Габрово, основани на неговите традиции и материално културно наследство.

Автор


Полина Иванова Савчева

Университет: УАСГ, София