Проект 123: КРЕАЙРЕЧЕН ЕКСПЛОРАТОРИУМ „ФЛОТСКА КУЛА“, гр.РУСЕ

Обживяване чрез проектиране за деца, УАСГ, София


за проекта


Флотската кула се намира в крайречната зона на град Русе – една територия с множество исторически напластявания, която е същностно определяща за града и към момента не функционира пълноценно поради редица фактори.

Кулата е служила за наблюдения на Дунава и е помещавала първата в България метеорологична станция, която функционира и до днес. Ето защо в нея и около нея предлагам да се развият тематични площадки за игра на открито свързани с Времето, природните явления и метеорологията както и изграждането на закрита част на детски експлораториум*, която да разшири същ. в момента музей на метеорологията и да адресира децата като публика.

*Експлораториум - музей за „учене чрез правене“

Кулата е единична културна ценност от местно значение. Цялостният анализ на комплекса обаче отчита като ценност освен самата кула, сградата пред нея и теренните особености на мястото, които допринасят за характера и възприемането на обекта.

При проектирането на експлораториума са обособени няколко основни функционални звена: съвременна метеорологична станция с метеорологична площадка; общи приемни пространства и музей на метеорологията в сградата на самата кула; експлораториум свързан с изучаване на времето и природните явления, както и площадки за игра на открито със същата тематична насоченост.

Съвременната метеорологична станция, която функционира денонощно е поместена в нов обем придаден към сградата до флотската кула. Новият обем е изграден на две нива и в него се обособяват две функционални зони – на първият етаж приемна за посетители и работно място за двама души, на вторият етаж – кътове за почивка и стая за отдих с мокри помещения.

Самата Флотската кула се превръща в едно подходящо по размер приемно пространство, което да посреща посетителите и да осъществява комуникациите между старите и новите части.

Преосмислена е връзката между кулата и сградата до нея като вместо досегашният едноетажен сварващ обем е заменен с двуетажен. Той от една страна се превръща в уводна част на същинската експозиция на музея на метеорологията, но от друга -  създава нови визуални връзки между отделните нива на сградата, привличайки интереса към спецификата на плановата схема.

Без да се променят същностно пространствата в самата кула е предложено по-функционално излагане на различните експонати както и нов подход към наблюдението на р.Дунав като част от преживяването на посетителите.

В нов обем дистанциран от Флотската кула и изцяло под нивото ѝ, е изграден експлораториума. Поради спецификата на терена и направеното терасиране пред него се оформя площадка за игра с поглед към Дунава. Преодоляването на денивелацията между нивото на Флотската кула и това на динамичния е музей е превърнато в част образователната площадка за игра и предлага преживяване, което засилва разбирането за „горе и долу“, „вътре и вън“ „голямо и малко“. На нивото на кулата детската площадка симулира явлението „мъгла“ и задълбочава познанието за това природно явление.

Освен основния обем на екплораториума са добавени 5 на брой „къщички за деца“, който от една страна кореспондират на характера на жилищния квартал, в който се намира кулата, но от друга страна напомнят за игра в къщичка на дърво. Едната част от обема на къщичките е обществено достъпна закрита зона от детската площадка, с определена тематична насоченост, а другата е лаб, на същата тематиката, който е достъпен от общия обем на екплораториума. Тази обвързаност между „вътре“ в музея и „навън“ на площадката цели да предизвика интереса на децата да разгледат и да си поиграят с всички възможни експозиции.

Въпреки множеството новопридадени обеми, целият комплекс се съобразява с мащаба на жилищния квартал, и с особеностите на терена и цели да се впише максимално без да създава драстичен контраст, но и в същото време загатвайки, че тук децата са добре дошли. В заключение Експлораториум Флотската кула цели да върне обратно фокуса на обществения живот  към зоната около р.Дунав чрез привличането на семейства с деца към по-малко атрактивните в момента места в близост до реката.

Автор


Христина Христова

Университет: УАСГ, София