Проект 30: Парк Борисова градина, зона 1

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


         Борисовата градина е най- големият парк в гр. София. При създаването си се е намирала в покрайнините на града, а сега попада в разширения му център. Историческото развитие на парка се разделя на 4 етапа, като общото между тях е липсата на драстични промени. Този мотив е пренесен в проектното решение.

         В зона 1 от Борисовата градина са разположени повечето забележителности на парка. Зоната е разделена условно на 3 подзони- 1а, 1б и 1в. Прави впечатление образуваната централна ивица със спортна функция, започваща с националния стадион „Васил Левски“ и завършва с плувния комплекс „Мария Луиза“.

Текущата алейна мрежа на парка в Зона 1а е с подчертана линейна посока и е рамкирана с езерото Ариана и братската могила. Зона 1в е по- слабо развита- липсват притеглящи елементи. Налице е слаба комуникация между тези 2 подзони от парка- това е породено от решението на централната спортната зона.

         При анализ на уличната мрежа в съседство на парка става видно доброто обслужване на парка и осигурената му комуникативност чрез минаващите от там 4 булеварда. Зоната е отлично обслужена от многоброен и разнообразен градски транспорт- по периферията на парка минават 3 трамвайни линии, 11 автобусни и 6 тролейбусни. С изграждането на 3-ия лъч на Метрополитен София, зоната ще бъде обслужвана и от 4 метростанции, 2 от които в непосредствена близост.

         В проектното решение се залага на „лайв мотива“ на 21 век- живей зелено, бъди активен и се храни здравословно. Поради застоялия начин на живот, сред хората е особено актуална идеята за здравословен и активен живот. С разработването на новия стадион се цели обогатяване на развитата зона спорт като се разрешат комуникационните проблеми между другите 2 зони от градината. В синхрон с темата на проекта, в градината се развиват и велоалеи, които са съобразени с плановете за развитие на велотранспорта в гр. София. Предвидени са и паркоместа за велосипеди в съседство на по- важните обекти в парка.

Новият стадионът е завъртян на 90 градуса спрямо сегашното му положение и му е придадена площта на неизползваемият в момента Колодрум. В момента стадионът е ориентиран на 45 градуса спрямо направлението север- юг, което се запазва след ротирането му. Основната идея за новото спортно съоръжение е то да се превърне в още един притегателен елемент на Борисовата градина, като бъде отворен и през седмицата, а не само когато има мероприятия. За целта е заложено създаването на комуникативен партер, наситен с различни обслужващи функции като кафенета, ресторанти, спортни магазини и др.

В новосъздадената ситуация алеите са продължение на съществуващите, което осигурява бързото разпръсване на тълпите хора, които ще присъстват на мероприятията на стадиона. Това също така го прави по- комуникативен през останалото време, когато няма мероприятия и се бори с проблема на изолираност между 2-те крайни зони на градината.

Алейната мрежа от към бул. „Драган Цанков“ е преработена с цел подобряване комуникацията с алеите около новопроектирания стадион. Измененията са минимални и са съобразени с растителността. Предвидено е изграждането на втори подземен пешеходен проход за подобряване на комуникацията със Зона 2 от парка.

Автор


Стефан Венелинов Александров

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София