Проект 32: Възстановяване и усилване на съществуваща стоманобетонна сграда в град София, съгласно системата Еврокодове

., УАСГ, София


за проекта


Настоящият проект представлява усилване на носещата конструкция на съществуваща стоманобетонна сграда в град София с FRP материали. Включва усилване на греди, колони и плочи.
Направена е сеизмична оценка на сградата, въз основа на нея е проектирана изцяло нова конструктивна стенна система за поемане на сеизмичните въздействия и за проверка на съществуваща топлинна фуга в сградата.
Проектирано е и оразмерено ново четирираменно стоманобетонно стълбище.
Оразмерена е една стоманобетонна стена и единичен фундамент под нея, като са представени подробни изчисления и армировъчен план.
Направени са проверки и е усилен съществуващ фундамент със стоманобетонен кожух. Всички изчисления за новите соманобетонни елементи са направени съгласно изискванията на системата Еврокод.
Представена е:
- технологията за разрушаване на съществуващи соманобетонни греди и плочи, както и изисквания за ЗБУТ;
- технология за бетониране и армиране на новите стоманобетонни стени и стълбище;
- начин на разположение на строителните машини и обурудване.
За елементите усилени с FRP са представени предварителни подробни проверки за възможността им да понасят нормативните натоварвания и в последствие е изчислено необходимото усилване. Представени са чертежи за начина на полагане на FRP материалите и допълнителни указания за спецификата на технологията.
За всички усилвани и за новопроектираните елементи са представени подробни изчисления, конструктивни и технологични чертежи.

Автор


Петър Дойчинов

Университет: УАСГ, София