Проект 33: „Технология на изграждане на 6-етажна жилищна сграда със стоманобетонна носеща конструкция”

., УАСГ, София


за проекта


Дълго се чудих как да презентирам проектът, с който участвам и може би, най-удачно би било да го нарека така както бе представен и предходният път, когато трябваше да го защитя, а именно – дипломна работа на тема „Технология на изграждане на 6-етажна жилищна сграда със стоманобетонна носеща конструкция“.

По съдържание, представлява анализ на носещата конструкция, изчисляване и изчертаване на основни елементи от нея и разбира се, самата технология на изграждането й, като се акцентира основно върху необходимите средства, техника, подход и особености при изпълнението на детайли в „конфликтни“ зони. Съотношението между част „Конструкции“ и част „Технология“ е приблизително 1:1, като не са щадени усилия в това да се прецени доколко решенията в тях са осъществими на практика.

Към част „Конструкции“ спадат моделиране и конструиране на етажна плоча, посредством програмен продукт работещ по МКЕ, проектиране и конструиране на колона, стълбищно рамо и непрекъсната греда, като за същите биват изчертани подробни армировъчни планове.

Към част „Технология“ биват съставени технологични карти за извършването на нулев цикъл и изпълнение на конструкцията над ниво - кота нула.

В нулев цикъл са засегнати изпълнението на земни работи, укрепване и отводняване, кофражни, армировъчни и бетонови работи, мерки за ЗБУТ и детайли за изпълнение на хидроизолация в зоната между фундаментната плоча и стена по предварителен анализ на почвените условия.

Над кота нула е ангажирано вниманието върху избора на кофражните системи и такт плановете, тяхното транспортиране и монтаж, армировъчни и бетонови работи, мерки за ЗБУТ и детайли за изпълнение на окачена фасада, покривната защита и отводняване. Към всичко това са приложени и чертежи за разполагане на техниката по строителната площадка в строителни ситуационни планове.

Съдържанието на дипломната работа е поместено в записка и приложения с приблизителен обем от 250 страници и общо двадесет чертежа, от които - 5 биват архитектурна подложка, 8 конструктивни и 7 технологични.

Тук е редно да спомена едно от нещата, които считам, че отличават този дипломен проект от много други и ме правят изключително горд  –  това бе естествената симбиоза между инженер и архитект, тъй като подложката, върху която разработих проекта си, бе предоставена от арх.Надя Христова, с която се запознах и сприятелих по време на следването ни в университета. Бих искал да вметна, че считам за изключително важно, това да се превърне от прецедент, в редовна практика при разработването на дипломни проекти за вбъдеще, защото казусите, които възникнаха и следваше да разреша, отвори очите и на двама ни по време на обсъжданията, които провеждахме, а търсенето на отговори ни сближи както като хора, така и като млади специалисти.

 

Автор


Виктор Николаев Николов

Университет: УАСГ, София