Проект 35: Сграда с 34 нива и подземни паркинги

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


Архитектурна подложка: сграда със смесени функции с 6 подземни етажа, 34 надземни, етаж- тераса и покрив. В сутеренните нива е решено паркирането. На първите 4 нива е развито обществено обслужване. В партера е развито входното фоайе, на което е придадена двойна височина. На етажите от 5 до 8 включително е развита работна зона с офиси. На етажите от 9 до 34 включително са разположени хотелски апартаменти.

Кофражни планове: разработени са кофражни планове на 8 нива с цел изясняване на конструкцията по височина. Напречните сечения на сключените стени и рамките плавно намаляват по височина с цел запазване на регулярността по височина и избягване концентрация на сили. Част от надфундаментните стени са продължени над кота ±0.00 като също плавно им се намаля сечението. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина от 2.50м, която е предвидено да стъпи върху пилоти.

Етажната гредова подова конструкция е приета с постоянна дебелина от 20см за целия етаж до 9 ниво, над него- 18см. По архитектурни съображения се предвижда гредите да се направят плоски. Изключение правят гредите в и между противоземетръсните ядра, които са направени максимално високи с цел да осигурят съвместна работа на стените.

Статичен анализ: въздействията са съгласно ЕК и Националните приложения- за постоянните е използвано заложеното обемно тегло на материалите и предвидените размери на елементите. Временното въздействие е съобразено спрямо функционалните зони на сградата. Комбинирането на въздействията е направено спрямо изискванията в системата Еврокод. Натоварването от вятър не е разглеждано.

Сеизмичен анализ: сградата е проверена и отговаря на изискванията за регулярност по височина и в план, като регулярността в план е изследвана на няколко нива. Сградата е приблизително двойно симетрична в план с плавно намаляване на коравините по височина.

Проведеният модален анализ показва преобладаващи транслации в първите 2 форми. Усукване се проявява чак в третата форма и със значително по- нисък собствен период. Включените маси от проведения анализ са над 90% по двете главни направления.

Според ЕК8 сградите в сеизмично активни зони трябва да бъдат осигурени чрез спектрален анализ със спектри тип 1 и тип 2. За територията на Р. България спектърът тип 2 не е релевантен и не се използва. За ограничена част от територията на Р. България се използва спектър тип 3, но настоящата разработка не попада в тази част. Сградата е приета с клас на значимост III, което води до увеличаване на сеизмичната сила с коефициент 1.2.

Критичната зона е определена спрямо Канадските норми, понеже ЕК системата е изградена за ниско и средно строителство. Получен е максимален огъващ момент в стените на етаж 7. Приетата критична зона е с височината на 5 етажа- 2 под нивото на максималния момент и 3 над него (от 5 до 10 етаж).

След проведения анализ се вижда, че сградата отговаря на изискванията за междуетажни премествания. Направена е проверка за чувствителност към ефекти от втори ред по всички надземни нива в двете главни направления. Установено е, че конструкцията е чувствителна към такива ефекти, които са отчетени с коефициент Ктита- процедурата при стойности на „Тита“ между 0.1 и 0.2. Определени са и 2 земетръсни фуги.

Автор


Стефан Венелинов Александров

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София